Apple ve Samsung arasında müthiş rekabet

Apple ve Samsung, yeni telefonları iPhone 6 ve Note 4 için hazırlıkları tamamladı. İki dev de cihazlarını aynı dönemde piyasaya sürecek

12 Ağustos 2014, Salı 18:09
A A

Tek­no­lo­ji dün­ya­sı­nın zir­ve­de­ki ra­kip­le­ri AB­D’­li App­le ve Gü­ney Ko­re­li Sam­sung, yı­lın en bü­yük sa­va­şı­na ha­zır­la­nı­yor.

EYLÜL'DE GELİYOR

Şu ana ka­dar üret­tik­le­ri ci­haz­la­rın öte­sin­de, ça­ğın en do­na­nım­lı te­le­fon­la­rı­nı ge­liş­ti­ren bu iki dev, si­lah­la­rı­nı ay­nı dö­nem­de ya­ni ey­lül ayın­da pa­za­ra çı­ka­ra­cak.

Şir­ke­te ya­kın kay­nak­la­ra gö­re Sam­sung, No­te 4’ü Al­man­ya'nın baş­ken­ti Ber­lin'de dü­zen­le­ne­cek Ulus­la­ra­ra­sı Elek­tro­nik Fua­rı IFA 2014 kap­sa­mın­da 3 Ey­lü­l’­de ta­nı­ta­cak ve 15 Ey­lü­l’­de pi­ya­sa­ya sü­re­cek.App­le­’ın ise 9 Ey­lü­l’­de ta­nıt­ma­sı bek­le­nen iP­ho­ne 6’yı ay­nı ay içe­ri­sin­de sa­tı­şa sun­ma­sı bek­le­ni­yor.

YENİ ŞEKİLLE GELECEK

Ci­haz, 2560x1440QHD Su­per Amo­led ek­ran ile ge­le­cek. Ay­rı­ca id­di­aya gö­re Sam­sun­g’­un nor­mal Ga­laxy No­te 4 mo­de­li­nin ya­nın­da ka­vis­li ek­ra­na sa­hip bir ver­si­yo­nu da­ha ta­nı­tı­la­ca­ğı yö­nün­de. Ci­ha­zın en bü­yük ko­zu ise 16 MP ka­me­ra, 4K vi­de­o çe­kim ye­te­ne­ği, 8 çe­kir­dek­li iş­lem­ci ve 3 GB RAM gü­cü.

A8 İŞLEMCİYLE GÜÇLI

iP­ho­ne 6 için 4.7 ve 5.5 inç­lik iki ay­rı mo­del­den sa­fir-kom­po­zit ek­ra­na ka­dar çok sa­yı­da tah­min var. Ci­haz­da 20 na­no­met­re­lik A8 iş­lem­ci­den fay­da­la­nı­la­cak. iP­ho­ne 6’da 5S’­te ol­du­ğu gi­bi çift çe­kir­dek­li iş­lem­ci kul­la­nıl­ma­sı bek­le­nir­ken çe­kir­dek hı­zı­nın 2.0 GHz ola­ca­ğı kay­de­di­li­yor.

ÇAĞIN EN İYİ DONANIMLARI

Dünyanın en çok satan bu iki markasının yeni cihazları için beklenti oldukça büyük. İki cihazın teknik özellikleri büyük bir dikkatle saklansa da şirketlere yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre telefonlar çağın en iyi donanımlarına sahip olacak. 

ZARARINI KAPATMAK İSTİYOR

Da­ha ön­ce pi­ya­sa­ya sür­dü­ğü Ga­laxy S 5 mo­de­liy­le bek­le­di­ği sa­tış ra­ka­mı­na ula­şa­ma­yan Sam­sung, iP­ho­ne kar­şı­sın­da ba­şa­rı sağ­la­ya­rak hem za­ra­rı­nı te­la­fi et­me­yi hem de ra­ki­bi kar­şı­sın­da önem­li bir avan­taj sağ­la­ma­yı he­def­li­yor.

FİYATI DAHA YÜKSEK 

Öte yan­dan te­le­fon­da 128 GB da­hi­li de­po­la­ma, NFC çi­pi, kab­lo­suz şarj, iWatch akıl­lı sa­at uyu­mu, 4K çe­kim ya­pa­bi­len ul­tra pik­sel vi­de­o ka­me­ra, par­mak izi oku­yu­cu­nun yer al­ma­sı ve fi­ya­tı­nın da 3 bin li­ra ci­va­rın­da ol­ma­sı bek­le­ni­yor. 

NOTE 4’E YİNE 5.7’LİK EKRAN

Sam­sun­g’­a ya­kın kay­nak­la­rın id­di­ala­rı­na gö­re şir­ke­tin pi­ya­sa­ya sür­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı No­te 4, 5.7 inç bü­yük­lü­ğün­de ve 1440x2560 çö­zü­nür­lü­ğe sa­hip bir ek­ra­na sa­hip ola­cak.

SAFİR CAM DENENECEK

4G’­yi de des­tek­le­ye­cek ci­haz, dar­be­le­re kar­şı eks­tra da­ya­nık­lı sa­fir cam­la güç­len­di­ri­le­cek. iP­ho­ne 6’nın 4.7 inç­lik ver­si­yo­nun­da kul­la­nı­la­cak pi­lin 1800 mAh ol­ma­sı ke­sin gi­bi.

Murat Güldüren- Bugün Gazetesi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;