Sorumluluk var, tazminat yok

Kamu harcamalarından, kamu mallarının korunmasına kadar birçok sorumluluğu olan memurlar, devlete verecekleri zarardan tüm mal varlıklarıyla sorumlu tutuluyor. Ancak bu kadar kritik noktalarda çalışmalarına rağmen ne bir unvanları ne de meydana gelecek zararlar için tazminat hakları var

Cuma, 01 Mart 2013 - 05:00

Sorumluluk var, tazminat yok

Kamu kurumlarında 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, kamu harcamaları sürecinde görevli olarak;

- Harcama yetkilisi,

- Muhasebe yetkilisi,

- Gerçekleştirme görevlisi,

- Taşınır konsolide görevlisi,

- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, gibi yeni kavram ve görevler ortaya çıktı. Bu işlerde görevli memurlar çalışma konularıyla ilgili olarak gerçekleşen bütün iş ve işlemlerden sorumlu oluyor. Söz konusu görevleri yerine getirmek için görevlendirilen memurlara bir unvan verilmiyor. Mevcut unvanlarının yanında görevlendirme yapılıyor.

Bu görevliler; bilerek ve isteyerek, suç mahiyetinde ihmalleri ile kamu zararına yol açarlarsa, kendilerine gerek maddi, gerekse idari yaptırımlar ve ceza kanunu müeyyideleri uygulanıyor. Bu görevliler haklı olarak bilmeden ve istemeden yol açacakları, özellikle küçük maddi zararlarının tazmini için, tazminat talep ediyorlar.

Eski sorumlulara komik tazminat

Kamu yönetiminde yeni olan ve harcama sürecinde yer alan görevlilerden, ambar memuru, depo memuru, muhasebe müdürü, muhasebeci gibi kadrolarda görev yapanlara, 2006 yılında çıkarılan zam ve tazminat kararnamesi gereğince çok küçük miktarda mali sorumluluk tazminatı ödeniyor. Mali sorumluluk zammı olarak adlandırılan bu tazminatlar, unvanlara göre belirlenmiş gösterge rakamları ile dönemine göre belirlenmiş yan ödeme katsayısının çarpımı sonucunda hesaplanıyor.

Kamu harcamalarının yapılması, kamu mallarının dağıtımı, kontrolü ve korunması, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde harcama sürecinde yer alan tüm memurlar, meydana gelen kamu zararının tazmininden tüm şahsi mal varlıkları ile sorumlu olabiliyor. Kamu kaynağının harcanması ve kamu malının korunması sürecinde yer alan ‘harcama yetkilisi’, ‘muhasebe yetkilisi’, ‘gerçekleştirme görevlisi’, ‘taşınır konsolide görevlisi’, ‘taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi’ gibi işler ile görevlerde yer alanlardan sadece ‘taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi’ olarak görevlendirilenlere ilk defa 2012 yılında yayımlanan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda sorumluluk tazminatı verilmesi öngörüldü. Diğerlerine ise bu görevler için sağlanmış bir hak veya tazminat bulunmuyor.

Ayda 13.46 TL tazminat mı olur?

2012 yılında imzalanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan ya da daha düşük puan üzerinden yararlananlardan, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk tazminatı verilmesi öngörüldü. Tazminat tutarının ise 2006 yılında yayımlanan yan ödeme kararnamesinin 37’nci sırasında yer alan ambar memuru ve depo memuru gibi 575 gösterge üzerinden verilmesine karar verildi.

Bu tutar da taşınır kayıt ve kontrol görevlisi olarak görevlendirilenler için Ocak-Haziran 2013 döneminde geçerli 0.0234128 yan ödeme katsayısına göre 13.46 TL. Devletin taşınır mallarından sorumlu olan ve bu mallara verdiği zarar, ziyan ve kaybı ödemekle sorumlu tutulan memura verilen ‘mali sorumluluk tazminatı’ sadece 13.46 TL. Aylık 13.46 TL ile memur devlet mallarında meydana gelen kayıp, zarar ve ziyanı karşılayacak. Güler misin ağlar mısın?

Kayıp ve noksanları yerine koymak zorundalar

Kamu kurumlarında ‘taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen, bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir. Bu görevliler, kamuda ‘ayniyat saymanı’ olarak görev yapan memurların yerine geldi. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu.

Denetlenen alıyor denetleyen almıyor

Kamu kurumlarında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı taşınır hesaplarını, konsolide etmek, taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan, kurumun alt birimlerinde ve üst birimlerinde ‘taşınır konsolide görevlileri’ bulunuyor. Taşınır konsolide görevlileri taşınır kayıt görevlilerinden aldıkları taşınır hesaplarını inceleyerek uygunluk kontrollerini de yaptıktan sonra, varsa bir üst birim taşınır konsolide görevlisine, üst birim görevlisi, yoksa doğrudan harcama yetkilisine hesap veriyor ve görev alanlarıyla ilgili hesaplardan ve kayıtlardan sorumlu oluyorlar.

Buna rağmen taşınır kayıt görevlilerine verilen tazminat, taşınır konsolide görevlilerine verilmiyor. Başka bir ifade ile sembolik de olsa tazminat alan ‘taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini’ni denetleyen ‘taşınır konsolide görevlileri’ tazminat alamıyor. Taşınır konsolide görevlileri de öncelikle sorumlukları karşılığında tazminat istiyorlar. Ancak tazminat tutarının da gerçekçi rakamlarda olmasını talep ediyorlar.

Muhasebe yetkilisi hakkını istiyor

Kamu gelirlerinin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını ‘muhasebe yetkilisi’ yürütüyor. Muhasebe yetkilisi, özellikle bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu.

Muhasebe yetkilileri aynı zamanda harcama birimlerince hazırlanan taşınırların değerlerinin muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumlu. Muhasebe yetkilileri yüklendikleri bu sorumluluklarının karşılığında, önceden saymanlara ödenen tazminatların güncellenerek, gerçekçi rakamlar üstünden kendilerine ödenmesini istiyorlar.

Harcama yetkilisi üvey evlat gibi

Kamu kurumlarında ‘harcama yetkilileri’ bütçede yer alan ödeneklere harcama talimatı veren kişidir. Bu kapsamda da harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar. Ayrıca harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur.

Bu kadar sorumluluğa rağmen harcama yetkilileri kendilerine tazminat verilmemesini büyük haksızlık olarak görüyorlar. Bütçeden tahsis edilen bütün ödeneğin yasalara uygun olarak harcanmasının sağlanmasından sorumlu olan harcama yetkilileri, kendilerine tazminat ödenmesini istiyorlar.

Mal varlığıyla sorumlu tutuluyor

Kamu kurumlarında, bütçenin yasalara uygun olarak harcanmasının sağlanmasından sorumlu ‘gerçekleştirme görevlileri’ de kamu harcama sürecinde yer alıyor. Harcamalardan sorumlu olanlar ‘gider gerçekleştirme görevlisi’, kamu gelirlerinin yasalara uygun ve kamu menfaati çerçevesinde takibinde ve değerlendirmesinde sorumlu olanlar da ‘gelir gerçekleştirme görevlisi’ olarak adlandırılıyor.

Gerçekleştirme görevlileri harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler ve bütün bu satın alma iş ve işlemlerinden gerektiği durumlarda şahsi mal varlıkları ile de sorumlu tutuluyorlar. Gerçekleştirme görevlileri bilmeden yol açabilecekleri veya kötü niyetli olmayan maddi hatalardan dolayı katlanacakları mali risklerin telafisi için tazminat talep ediyor.

İSTANBUL’DA ENFLASYONU GİYİM SEKTÖRÜ KURTARDI

İstanbul’da Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 0.18 oranında azalırken, toptan fiyatlar yüzde 0.82 oranında arttı. Ocak itibarıyla İstanbul’daki yıllık enflasyon da perakende fiyatlarda yüzde 7.98, toptan fiyatlarda yüzde 4.39 oranında artış kaydetti. Ocak’ta giyim sektöründeki sezon indirimlerinin sürmesi perakende fiyatlarının azalmasında etkili oldu. Giyim harcamaları Ocak’ta yüzde 24.39 azaldı.

Garanti’nin 2012 kârı 3.4 milyar lira

Garanti Bankası, 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın 2012 yılındaki net kârı, 3 milyar 362 milyon 51 bin TL oldu. Garanti’nin aktif büyüklüğü (tüm varlıklar) 179 milyar 779 milyon 374 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 123 milyar 903 milyon 825 bin TL destek sağladı. Bankanın özsermaye kârlılığı yüzde 17, aktif kârlılığı ise yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

BELEDİYELER KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

İller Bankası, aydınlatma, arıtma ve diğer sistemlerini yenilenebilir enerjiye dönüştürmeleri için yerel yönetimlere teknik destek ve kredi imkanı sunuyor. Bu hizmeti sunduğu ilk ay, aralarında İstanbul’dan bazı ilçe belediyelerinin de bulunduğu 20 yerel yönetimden proje başvurusu alan banka, bu şekilde Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji kullanımını artırarak yerel yönetimlerin enerji sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

YARIN: Bir derece, hizmetinin tamamının kıdemde sayılmasını ve torba kadro istiyor

>>Belediyelerde çalışan 156 bin kişi kadro bekliyor

>> Memur terfide adalet istiyor

>>Yemek değil, nakit istiyorlar

2