Üst kurul başkanlarının görev süresi kısaltıldı

BDDK, TMSF, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve üyelerinin 6 yıl olan görev süresi 5 yıla indirildi

Perşembe, 10 Mayıs 2012 - 10:44

Üst kurul başkanlarının görev süresi kısaltıldı

BDDK, TMSF, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve üyelerinin 6 yıl olan görev süresi 5 yıla indirildi.

Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla BDDK, TMSF, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve üyelerinin 6 yıl olan görev süresi 5 yıla indirilirken, bir defalığına tekrar aynı göreve atanmalarına da olanak tanınıyor.

Kanuna göre, görev süresi dolan BDDK Başkan ve üyelerine, denetledikleri bankalarda 2 yıl boyunca çalışma yasağına paralel olarak 2 yıl maaş ödenecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Kurul ve Fon Kurulu Başkan ve üyelerinin üyelikleri, görev süresinin sonuna kadar devam edecek.

Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinden önce görev süresi sona eren BDDK ve TMSF Başkan ve üyeleri, başka bir işte çalışmama koşuluyla 2 yıl boyunca maaş almaya devam edecek. Ancak ilgili değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlere göre kendilerine 1 yıl ödeme yapılmış kurul başkan ve üyeleri ile Fon kurulu başkan ve üyeleri bu uygulamadan yararlanamayacak.

Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzmanları ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personelinin son 2 yıl içinde fiilen yerinde denetim veya gözetim sürecinde ya da uygulama faaliyetinde bulundukları bir bankada asgari 2 yıl geçmeden görev kabul edemeyecek.

-Bakanlar Kurulu’na yetki-

Doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlara olan borçlarının yeniden yapılanması, ertelenmesi veya vadelendirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor.

Kanunla, Türk Ticaret Kanunu’nun, "İmtiyazlı hisse senetleri" maddesinde de değişiklik yapılıyor. Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte, devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişiler, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde, bu şirketlerin aynı oranda sermaye oranına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara herhangi bir imtiyaz tesis edilemeyecek. Bu hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan kredi kuruşları ve finansal kuruluşlara uygulanmayacak. Buna aykırı esas mukaveleler, 15 Haziran 2012’ye kadar uygun hale getirilecek.

Doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsamı ve programındaki kuruluşlara olan borçlarının, vade farkı alınmaksızın ertelenmesi veya vadelendirilmesi ile özelleştirme uygulamalarına yönelik açılan davalarda, ihaleyi kazanan yatırımcıya devrin ardından yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilebilmesi nedeniyle oluşacak fiili imkansızlık karşısında, Bakanlar Kurulu’na yapılacak iş ve işlemler konusunda karar verme yetkisi tanındı.