Dini bilgiler Müdessir Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Müdessir Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Müdessir Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Müdessir Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Müdessir Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Müdessir Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Müddessir suresi, sıklıkla araştırılan surelerden biridir. Müddessir suresinde Hz. Peygamber'e (S.A.V) ilk vahiy gittiğinde yaşadığı heyecana rağmen dini tebliğ olan görevleri yerine getirmesi ve inkarcıları ciddi bir şekilde uyarması, bu konuda karşılaşacağı her sıkıntıya da katlanması emredilmiştir. Kıyamet gününün sıkıntılarına da Müddessir suresinde yer verilmiş ve Kur'an-ı Kerim'i reddeden tüm müşriklerin de cehenneme sürülecekleri rivayet edilmiştir. Bu bakımdan Müddessir suresinin okunuşunu öğrenebilir ve anlamı hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Müddessir suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Müddessir suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamını detaylarıyla derledik.

Müddessir suresi, 56 ayettir ve Mekke döneminde inmiştir. Müddessir suresi iniş sırasına göre 4. suredir. Sûrede Hz. Peygamber’e, ilk vahyi aldığında yaşadığı heyecana rağmen dini tebliğ görevini yerine getirmesi, inkârcıları uyarması ve bu konuda karşılaşacağı sıkıntılara katlanması emredilmiştir. Kıyamet gününün sıkıntılarından söz edilmiş, Kur’an’a sihir ve beşer sözü diyerek onu reddeden müşriklerin yakıcı cehenneme sürüklenecekleri haber verilmiştir. Meleklerden ve kitap ehlinden, cehennemin görevlilerinden söz edilmiştir. Sûrede ayrıca inkârcıların cehenneme girmelerinin sebebi hakkında müminlerle aralarında geçen bir konuşmaya yer verilmiş ve inkârcıların haktan yüz çevirmelerinin sebepleri anlatılarak sûre sona ermiştir.

MÜDDESSİR SURESİ OKUNUŞU (TÜRKÇE VE ARAPÇA)

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessiru. Kum fenzir. Ve rabbake fekebbir. Ve sıyabeke fetahhır. Verrucze fehcür. Vela temnun testeksirü. Ve lirabbike fasbır. Fe iza nukıre fiynnaküri. Feza like yevmeizin yevmun asiyrün. Alel kafiriyne ğayru yesiyrin. Zernüy vemen halaktu ve hiyden. Vecealtu lehu malen memdüden. Ve beniyne şuhüden. Ve mehhedtü lehu temhiyden. Sümme yatmeu en eziyde. Kella innehü kane liayatina anıyden. Seurhikuhü sauden. İnnehü fekkere ve kaddere. Fekütile keyfe kaddere. Sümme kutile keyfe kaddere. Summe nezare. Summe abese ve besere. Sümme edbere vestek bere. Fekale in hazailla sıhrun yüseru İn haza illa kavlulbeşeri. Seusliyhi sekare. Vema edrake ma sekarü. La tubkıy vela tezeru. Levvahatun lilbeşeri. Aleyha tisate aşer. Vema ce'alna ashabennari illa melaiketen ve ma ce'alna 'ıddetehum illa fıtneten lillezıyne keferü liyestey kinelleziyne utülkitabe ve yez dadelleziyne amenü iymanen vela yertabellezine utülkitabe velmu minune veliyek ulelleziyne fiy kulübihim meredün velkafirunemaza eradallahu bihaza meselen kezalıke yudillullahü men yeşau vema ya lemu cünüde rabbike illa huveve ma hiye illa zikra lilbeşeri. Kelle velka meri. Velleyli iz edbede. Vessubhi iza esfare. İnneha leihdelkuberi. Neziren lilbeşeri. Limen şae minküm en yete kaddeme ev yeteahhare. Külli nefsin bima kesebet rehiynetün. İlla ashabel yemini. Fiy cennati yetesaelüne. Anilmucrimiyne. Ma selekeküm fiy sekare. Kalülem neku minelmusalline. Velem neku nuti mulmiskiyne. Ve kunna nehudu mealhaidine. Ve kuna nukezzibu biyevmiddini. Hatta etanel yekıynü. Fema tenfeühüm şefa atuşşafine. Fema lehum anittezkireti muridıne. Keennehum humurun musten firetun. Ferret min kasveretin. Bel yuriydü kullumriin minhüm en yu ta suhufen muneşşere ten. Kella bel la yehafunel ahirete. Kella inne hu tezkiretun. Fe men şae zekerehü. Vema yezkurune illa en yeşa allahu huve ehlut takva ve ehlulmağfireti.

MÜDDESSİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)!

2. Kalk, ve (insanları) uyar.

3. Sadece Rabbini büyük tanı.

4. Elbiseni tertemiz tut.

5. Kötü şeyleri terket.

6. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.

7. Rabbinin rızasına ermek için sabret.

8. O Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya,

9. İşte o gün zorlu bir gündür.

10. Kâfirler için (hiç de) kolay değildir.

11. Tek olarak yarattığım, kimseyi bana bırak,

12. Kendisine geniş servet verdim,

13. Göz önünde duran oğullar (verdim),

14.Kendisine bir döşeyiş döşedim.

15. Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı umuyor.

16. Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır.

17. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım!

18. Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

19. Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti!

20. Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse!

21. Sonra baktı.

22. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı.

23. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi.

24. "Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir."

25. Bu, insan sözünden başka bir şey değil."

26. Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım.

27. Sen biliyor musun sekar nedir?

28. Hem (bütün bedeni helâk eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o.

29. İnsanın derisini kavurur.

30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.

31. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını atrttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: "Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?" desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür.

32. Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki,

33. Dönüp gitmekte olan geceye,

34. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki,

35. O (cehennem), büyük musibetlerden biridir.

36. İnsanlık için, uyarıcıdır.

37. Sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için (uyarıcıdır) .

38. Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir;

39. Ancak sağdakiler başka.

40. Onlar cennetler içinde sorarlar.

41. Günahkârların durumunu:

42. "Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" diye

43. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik,

44. Yoksulu doyurmuyorduk,

45. (Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk,

46. Ceza gününü de yalan sayıyorduk,

47. Sonunda bize ölüm geldi çattı.

48. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.

49. Böyle iken onlara ne oluyor ki, öğütten yüz çeviriyorlar?

50. Kaçan yaban eşekleri gibi,

51. Âdeta arslandan ürkmüş.

52. Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

53. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.

54. Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır!

55. Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır.

56. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. 

MÜDDESSİR SURESİ TEFSİRİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

MÜDDESSİR SURESİ TEFSİRİ

Müddessir suresinde Hz. Peygamber'e (S.A.V) ilk vahiy gittiğinde yaşadığı heyecana rağmen dini tebliğ olan görevleri yerine getirmesi ve inkarcıları ciddi bir şekilde uyarması, bu konuda karşılaşacağı her sıkıntıya da katlanması emredilmiştir. Kıyamet gününün sıkıntılarına da Müddessir suresinde yer verilmiş ve Kur'an-ı Kerim'i reddeden tüm müşriklerin de cehenneme sürülecekleri rivayet edilmiştir. Meleklerden, kitap ehlinde, cehennem görevlilerinden de Müddessir suresinde açık bir şekilde bahsedilmiştir. Surede aynı zamanda cehenneme girme sebepleri ve bu sebeplerin geçerlilikleri hakkında bir konuşmaya da yer verilmiştir.

Müminler ile inkarcılar arasında geçen konuşmalar ile bu durumun olağanlığı anlatılmıştır. Bazı kaynaklarda ise Allah'ın Müddessir suresini okuyan kişilere on sevap vereceği şeklinden rivayetler bulunur. Müddessir suresinde 19 sayısına dair bazı ifadeler ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de mucizelerine yer verilmiştir. Namaz konusunun işlendiği ender sureler arasında yer alan Müddessir suresinde Allah'ın kullarına verdiği emirler ile ibadetlere de yer verilmiştir. Müddessir suresinden önce Alak suresi, Kalem suresi ve Müzzemmil suresi indirilmiştir. Buna göre Müddessir suresi dördüncü sırada yer alan bir suredir. Müddessir suresinde yapılması gereken ibadetlere ve insanların uymaları gereken kurallara da açık bir şekilde yer verilmiştir.

MÜDDESSİR SURESİ FAZİLETİ

Bazı kaynaklarda Müddessir sûresinin faziletiyle ilgili olarak yer alan, “Allah Müddessir sûresini okuyan kimseye Mekke’de Muhammed’i tasdik eden ve yalanlayan kimselerin her biri sayısınca on sevap verir” meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 188; Beyzâvî, IV, 349) sahih olmadığı anlaşılmaktadır (Muhammed et-Trablusî, II, 725).

MÜDDESSİR SURESİ KONUSU

Surede Hz. Peygamber’e, ilk vahyi aldığında yaşadığı heyecana rağmen dini tebliğ görevini yerine getirmesi, inkârcıları uyarması ve bu konuda karşılaşacağı sıkıntılara katlanması emredilmiştir. Kıyamet gününün sıkıntılarından söz edilmiş, Kur’an’a sihir ve beşer sözü diyerek onu reddeden müşriklerin yakıcı cehenneme sürüklenecekleri haber verilmiştir. Meleklerden ve kitap ehlinden, cehennemin görevlilerinden söz edilmiştir. Sûrede ayrıca inkârcıların cehenneme girmelerinin sebebi hakkında müminlerle aralarında geçen bir konuşmaya yer verilmiş ve inkârcıların haktan yüz çevirmelerinin sebepleri anlatılarak sûre sona ermiştir.

SIRADAKİ HABER