Dini bilgilerTahrim Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Tahrim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Tahrim Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Tahrim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Tahrim Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Tahrim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Tahrim Suresi, 12 ayetten oluşmaktadır ve anlamı ve içeriği açısından sıklıkla araştırılan sureler arasında yer alır. Peygamber Efendimizin aile hayatı ile ilgili olayları yer verilmesi nedeniyle merak edilen Tahrim suresinin okunuşu (Türkçe ve Arapça) tefsiri, meali ve faziletine ilişkin tüm detayları bir araya getirdik…

Tahrim Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ise 66. Suresi iken iniş sırasına göre 107. Suredir. Medine döneminin ikinci yarısına nazil olan Tahrim suresinin pek çok fazileti bulunması nedeniyle Türkçe ve Arapça olarak sıklıkla okunmaktadır.

TAHRİM SURESİ OKUNUŞU (TÜRKÇE)

Bismillahirrahmanirrahim.

Ya eyyuhennebiyyu lime tuharrimu me ehal lelahu leke tebteğıy merdate ezvacike vallahu ğafurun rahıymun.

Kad feredalahu lekum tehılette eymanikum vallahu mevlakum ve luvel alıymul hakıymu.

Veiz eserrenne biyyu ila badı azvacihi hadiysen felemma nebbet bihi ve ezharellahu aleyhi arrefe badahu ve areda anbadın felemma nebbeha bihi kaletmen enbeke haza kale nebeniyel aliymul habiyru.

İn tetuba fekad sağat kulubukuma vein tezahera aleyhi feinnallahe huve mevlahu ve cibriylu ve salihulmu miniyne velmelaiketu bade zalike zahiyrun.

Asa rabbuhu in tallakukune en yubdilehu ezvacen hayren minkunne muslimatin mumunatin kanitatin taibatin abidatn saihatin seyyibatin ve ebkaren.

Ya eyyehulleziyne amenu kuenfusekum ve ehliykum naren ve kuduhennasu vel hıcaretu aleyha melaiketun ğulazın şidadin la yasunallahe ma emarehum ve yefalune ma yumerune.

Ya eyyuhelleziyne keferu la tatezirulyevme innema ma kuntum ta melune. Ya eyyuhelleziyne amenutubu ilellahi tevbeten nesuhan asa rabbukum en yukeffire ankum seyyiatikum ve yudhılekum cennatin tacriy min tahtihel enharuyevmela yuhzilla hunnebbiye velleziyne amenu meahu yesa beyne eydiyhim ve bieymanihim yekulune rabbena etmin lena nurena vağfir lena inneke ala kulli şeyin kadiyrun.

Ya eyyuhennebiyyu cahidilkuffare velmunafikıyne vağluz aleyhim ve mevahum cehenneme ve biselmasıyru.

Dareballahu meselen lilleziyne keferumrete nuhın vemrete lutin kaneta tahte abdeyni min ıbadına salihayni fehanetahuma felam yuğniya anhuma minallahi şayen ve kıyledhulennare meaddahiliyne.

Ve da reballahu meselen lilleziyne amenumrete firavne iz kalet rabbini liy ındeke beyten fiylcenneti ve necciniy min fir avne ve amelihi ve necciniy minel kavmizzalimiyne.

Ve meryemebte ımranelletiy ahsanet ferceha fenefahna fiyhi min ruhına ve saddekat bikelimati rabbiha ve kutubihi ve kanet minel kanitıyne.

TAHRİM SURESİ OKUNUŞU (ARAPÇA)

Tahrim Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Tahrim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Tahrim Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Tahrim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

TAHRİM SURESİNİN ANLAMI (MEALİ)

Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ﴾1﴿ Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı (ve kefaret ödemeyi) size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾2﴿ Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi" dedi. ﴾3﴿ (Ey peygamber'in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü'minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. ﴾4﴿ Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. ﴾5﴿

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. ﴾6﴿

Ey inkar edenler! Bu gün özür dilemeyin! Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. ﴾7﴿,

Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler. ﴾8﴿

Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası! ﴾9﴿

Allah, inkar edenlere, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denildi. ﴾10﴿ Allah, iman edenlere ise, Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, "Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!" demişti. ﴾11﴿ Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. ﴾12﴿

TAHRİM SURESİNİN KONUSU

Hz. Peygamber’in bir eşine verdiği sırrı eşinin koruyamaması ve buna bağlı olarak gelişen olaylardan hareketle, aile ilişkilerinde güvenin önemi üzerinde durulmakta, müminlere hitap edilerek aile sorumluluğunun önemine dikkat çekilmekte, inkârcılar ve iman etmiş gibi görünen münafıklara sert bir uyarı yapılmakta, tövbenin kararlı bir iradeye dayalı olması gerektiği bildirilmekte; aile sorumluluğu kavramının yanlış anlaşılmaması için, yükümlülük çağındaki herkesin yaptıklarından şahsen sorumlu olacağı bazı örnekler ışığında açıklanmaktadır.

TAHRİM SURESİNİN TEFSİRİ İÇİN TIKLAYIN

TAHRİM SURESİNİN FAZİLETLERİ

21 kez Tahrim suresini okuyan kişilerin düşmanları dostları olur.

Aynı zamanda arkadaş ve ikili ilişkilerde de iyi geçinmek için Tahrim suresinin okunması gerektiği bilinmektedir.

Her gün sabah namazlarının farzı ile sünneti arasında sağ eli ile alnı tutarak Tahrim Suresini okumak şifa bulmaya ve hastalıklardan da kısa sürede kurtulmaya yarar.

 

SIRADAKİ HABER