4 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

 

4 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
4 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/779321

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

b) Adresi

:

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA - FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124143000 - 2124143010

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

4 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1-HO1001-LÖKOFEREZ SETİ PERİFERİK KÖK HÜCRE TOPLAMA VE/VEYA İŞLEME VE/VEYA KONSANTRE ETME SETİ 2-OR1030-HO1016 -AFEREZ SETİ TERAPÖTİK İŞLEMLER İÇİN 3-HO1000-AFEREZ FOTOFEREZ SETİ 4-SUT KODU YOK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği Tıbbi Malzeme Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 30/06/2025 tarihine kadar malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda İdarenin çekeceği resmi siparişten sonra 1, 2 ve 3 nolu kalemler için en geç 10 takvim günü, 4 nolu kalem için en geç 15 iş günü içerisinde Taşınır Mal Süreç Birimi Tıbbi Malzeme Deposuna teslim edilecektir. 3 nolu kalem için, Yüklenici firma sözleşmenin imzalanmasına müteakip teklif edilen setlerle uyumlu 1 adet fotoferez cihazını istenilen ve belirtilen birime 20 gün içerisinde sunmalıdır. Setler tüketilene kadar kuruma teslim edilecek cihaz/sistemlerin bakım onarım ve kalibrasyon işlemlerinden yüklenici firma sorumlu olacak ve bu yapacağı işlemleri fatura etmeyecektir. Kalibrasyon işlemleri yılda 1 ( bir) kez yapılacak kalibrasyonun yapıldığına dair sertifikalar Hastanemiz Biyomedikal Klinik Mühendisliği birimine teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.07.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat İhale Salonu Fatih/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

SUT KODU EŞLEŞME BEYANI
-Tıbbi Cihaz durumu, tedarikçi / Bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları,
UTS KAYIT BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 7 (yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02048519