Torba Teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Torba Teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Konya Milletvekili Özkul ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

23 Ocak 2015, Cuma 18:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre, lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca  tescil edildikten sonra "uzman ebe" olarak çalışacak.

Ebeler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek  esaslar çerçevesinde yetki belgesi alacak. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması,  koordinasyonu, belgelendirme   ve  tescili,  kredilendirme   ve  yetki  belgelerinin iptali gibi hususlar ile uzman ebelerin ve yetki belgesi alanların görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak  yönetmelikle  düzenlenecek.

İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruluyor. Daha önceki teklifte, üniversitenin mütevelli heyetinde Sağlık Bakanı bulunması tartışma yaratmıştı. Bu teklife göre, tartışma yaratan mütevelli heyetinde Sağlık Bakanı yerine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı yer alacak.

Teklifle, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun'un sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda Türk hukuku uygulanması ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin görevli ve yetkili olmasına ilişkin maddede düzenleme yapılacak. Böylece davalar Türkiye'de görülmese bile taraflar ihtilafın esasına Türk hukukunun uygulanması kaydıyla ihtilafın Milletlerarası Tahkim Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceğini kararlaştırabilecekler.

Elektrikte kayıp kaçağa ilişkin düzenleme

Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici madde ile dağıtım sistemindeki kayıpların azaltılmasına ilişkin tedbirler belirlenecek.

Buna göre, 1 Ocak 2016  tarihine kadar, teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının üzerinde olan dağıtım bölgelerinde, diğer dağıtım  bölgelerinden farklı düzenlemeler yapılmasına, hedef kayıp-kaçak oranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri dikkate alınarak ve sonraki uygulama dönemleri de dahil olmak üzere yeniden belirlenmesine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yetkili olacak.

Teklif ile 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamede taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarla iilişkiler maddesi yeniden düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri  özel bütçeli olup gelirleri, genel bütçeden yapılacak yardımlar, bağlı kuruluşlardan aktarılacak ödenekler, bağlı kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazların satış ve kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilen gelirler, bağış, yardım ve vasiyetler, görev alanları ile ilgili olarak verilecek kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın, danışmanlık ve benzer hizmetlerden ve kayıt, izin, ruhsat, sertifikasyon belgelendirmelerinden elde edilen gelirlerden, bütçe gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşacak.

İl müdürlüklerinin özel bütçesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel bütçesi olarak kabul edilecek ve harcama yetkilisi görevi Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından yerine getirilecek. İl bütçesinden ilçe müdürlükleri ile gençlik merkezi ve yurt müdürlüklerine harcama yetkilisi tarafından ödenek tahsis edilecek.

Bakanlık ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri; yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesisleri yapmaya, yaptırmaya, işletmeye, kiralamaya, tahsise ve gayri ayni hak tesisi iş ve işlemlerini yapmaya yetkili olacak. Bu amaçla Bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçe, taşınmaz, personel ve diğer imkan ve kabiliyetlerini kullanabilecek.

Komisyon tarafından yerine getirilecek


"Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlükleri ve ilçe müdürlükleri ile  müdürleri"ne yapılan atıflar, gençlik  faaliyetleri  için "Gençlik  müdürlükleri ve müdürleri"ne, spor  faaliyetleri  için "Spor müdürlükleri ve ilçe müdürlükleri  ile müdürleri"ne, "Kredi ve Yurtlar Kurumu bölge müdürlükleri ve müdürü"ne yapılan atıflar ise "Kredi  ve Yurtlar müdürlükleri ve müdürü"ne yapılmış sayılacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin kullanımında  olan her türlü taşınır ile taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar,  yazılı ve elektronik  ortamdaki  her türlü  kayıtlar  ve diğer  dokümanlar  ile  personeli  hiçbir  işleme  gerek  kalmaksızın  Kredi ve Yurtlar müdürlüklerine  devredilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin devri sebebiyle  gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri  ile kadro, demirbaş  devri ve benzeri  hususlar  kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilecek.

Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına dahil olan Gençlik Merkezi   müdürlükleri ve gençlik kampları ile gençlik ve eğitim tesislerine ait taşınır, araç, gereç, doküman  ve mevcut kadroları  ile birlikte personeli  Gençlik ve Spor il müdürlüğüne  hiç bir işleme gerek  kalmaksızın  devredilmiş  ve taşınmazlar  tahsis edilmiş  sayılacak.

Spor Genel  Müdürlüğü'nden 2015 yılı  için gençlik merkezlerine ayrılan ödenekler Gençlik ve Spor il müdürlükleri  tarafından kullanılacak.

Gençlik  ve Spor  il müdürlükleri  ile Kredi ve Yurtlar müdürlükleri  ve Spor müdürlüklerinin 2015  yılı harcamaları  Bakanlık ve Spor Genel Müdürlüğü  ile Yüksek Öğrenim  Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel  Müdürlüğü'nün 2015 yılı bütçelerinden karşılanacak.

Bakanlık taşra teşkilatının gelirleri, harcamaları, taşınır ve taşınmaz edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma, elden çıkarma ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi  dahil  taşınır  ve  taşınmaz  işlemleri  ile işleyişe  ilişkin  diğer  hususlarda,  Bakanlık bağlı kuruluşlarının  bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına devam edilecek.  

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetinden elde edilen gelirler

Teklifte, Bakan'ın, Bakanlıkça, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetinden aldığı gelirden ödeme yaptırmaya yetkili olduğu alanlar şöyle sıralandı:

"-Savaş,  iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40 bin liraya kadar,

-Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi'nin mali imkanları ölçüsünde olmak üzere; ticari yolcu ve eşya  taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs,  kamyonet,  traktör, kamyon, tanker  ve çekicilerden yaşları ilgili  mevzuatın getirdiği   yaş  sınırının üzerinde olanları devir almaya, devir alınan taşıtların sahiplerine,

-Milli Gemi  Sicili veya Türk Uluslararası Gemi  Siciline kayıtlı  ticari  yük taşımalarında  kullanılan  gemilerden cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılarak yerlerine Türk Bayraklı işletilerek ve asgari 5 yıl satılmamak şartıyla inşa edilecek yeni gemilerin finansmanında  kullanılmak ve hurda bedelini aşmamak üzere nakdi, ödeme yaptırmaya olacak"

Döner Sermaye  İşletmesi, devir alınan taşıtları yurtiçi ve yurtdışındaki gerçek ya da tüzel kişilere satış, hibe, devir  ve  benzeri  yöntemlerle  değerlendirebilecek. Bu  işlemlerden   elde  edilen  gelirler  Döner Sermaye İşletmesine gelir olarak kaydedilecek.

Teklif, YÖK için 1128, Gençlik ve Spor Bakanlığı için 850 kadro ihdasını öngörüyor.

29 maddelik teklif, daha önce veriler tekliflerle benzer maddeleri de içeriyor.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi’nde iftara katılacak