2 ADET HASSAS KLİMA CİHAZI

 

2 ADET HASSAS KLİMA CİHAZI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2 ADET HASSAS KLİMA CİHAZI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/169846

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkez Kütüphane Binası Ünalan Mah. Ünalan Sk. D-100 Karayolu Kuzey Yanyol No:5 GÖZTEPE ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2162802102 / 02162802107 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2 ADET HASSAS KLİMA CİHAZI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 ADET HASSAS KLİMA CİHAZI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KUZEY YERLEŞKESİ BİLTAM BİNASI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ ANALİZ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LABORATUVARINA MONTAJ DAHİL TESLİM EDİLECEKTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 20 (yirmi) hafta içerisinde Üniversitemiz Kuzey Yerleşkesi BİLTAM Binası Tütün ve Tütün Mamulleri Analiz, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarına teknik şartnamede belirtildiği üzere tüm fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde montajlı çalışır halde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Toplantı Salonu

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

-Cihazlar Eurovent sertifikasına sahip olacaktır. İhale aşamasında Kuruma sunulacaktır.

- Montaj yapacak personellerin MYK sertifikalarını İhale aşamasında Kuruma sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünler için ihalede ürün kataloğu verilecektir. (Teklif edilen malın dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları (kataloglarda teknik şartname maddeleri belirtilecektir) veya broşür , tanıtım belgeleri, teknik şartnameye cevap metinleri veya benzeri materyalleri vereceklerdir.) Bu dokümanlar  işin uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyon üyeleri tarafından değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01988566