2023 yılı 6 aylık tesisat, inşaat ve hırdavat malzemeleri alımı

2023 YILI 6 AYLIK TESİSAT, İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023 Yılı 6 AYLIK TESİSAT, İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN     :           2023/729695
1-İdarenin
a) Adı  :           İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi         :           İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 Başıbüyük Mh. Atatürk Cd. No:1 MALTEPE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası   :           2164212626 -1236 - 2164212277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı  :           2023 Yılı 6 AYLIK TESİSAT, İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı       :           46 KALEM TESİSAT, İNŞAAT VE HIRDAVAT MALZEMELERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       :           İhale dokümanı ekinde yer alan Talep Dağılım Cetvelindeki Sağlık Tesislerinin ilgili depolarına teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi   :           Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanacak olup, ihale dokümanının ekinde belirtilen dağılım listesinde yer alan idarenin yazılı talebi doğrultusunda 15 (onbeş) iş günü içinde peyder pey olarak ilgili depoya teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi    :           Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati         :           15.09.2023 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :           Başıbüyük Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Maltepe / İSTANBUL İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -1 Konferans Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İhaleden önce numune verilmeyecektir. İhale komisyonu gerekli gördüğü takdirde, isteklilerden teklif vermiş oldukları kalem/kalemlere ait numune talebinde bulunabilir. Numune talebi isteklilere yazılı olarak bildirilir. Numune istem yazısının tebliğini takip eden günden itibaren 5 iş günü içinde; teklif ettikleri ürünleri kutu/koli içerisinde üzerinde isteklinin ticaret ünvanı ve kalem sıra numarası yazılı olarak teslim edeceklerdir. Ayrıca numunelerin denenmesi veya kullanılması halinde ayrıca ücret ödenmeyecektir.
b)İstenen süre içerisinde numune getirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) İstekliler ihale dokümanı ekinde yer alan Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar belirtilen marka model bilgisini teklif verme aşamasında dolduracaklar ve teklifleriyle beraber göndereceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01880840