2024 YILI İÇİN YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM HİZMET ALIMI

2024 YILI İÇİN YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM HİZMET ALIMI
İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) 


2024 Yılı İçin Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1245579

 

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:4 BAKIRKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124636982 - 2124657719
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 Yılı İçin Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 74700
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ait olan merkezi mutfaklar ve müştemilatı ile işletmesi yükleniciye verilen diğer yemekhanelerde mevcut demirbaşların yüklenici tarafından kullanılmak üzere ve de Yemeklerin yapımında kullanılacak her türlü gıda maddesi YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek olup hazır hale getirilen yemekler İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü, Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Yeşilköy Gümrük Müdürlüğünde görevli personeller ile Dünya Ticaret merkezi Hizmet Binasında faaliyet Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Çalışma Merkezinde görevli Ticaret Müfettişleri için bu şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde 1 öğün yemek yükleniciliği hizmeti yaptırılmasıdır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.12.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler tarafından; ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan İşletme Kayıt Belgesi (Faaliyet Konusu: Yemek Üretimi Yapan İşletmeler) 'nin sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
İsteklinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen;  günlük 300 (Üç Yüz) üretim kapasitesinin  karşılayacak kapasitede günlük yemek ve kumanya (ihtiyaç duyulması halinde) üretimi yapılabildiğini gösterir Kapasite Raporu'nun sunulması zorunludur. İş ortaklıklarında; ortaklardan her birinin, iş ortaklığındaki hissesi oranında belirtilen yeterlik kriterlerini sağlamaları zorunludur.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Sanayi Odasından Alınmış Kapasite Raporu Teklif Dosyasında Sunulacaktır. (Kapasite Günlük en az 300 (Üç Yüz) kişi olacaktır. TSE DEN ALINMIŞ TS8985 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TSE DEN ALINMIŞ TS13075 GIDA TAŞIMA ARAÇLARININ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ TSE den Alınmış TS13027 GIDA ÜRETİM GIDA ÜRETİM VE SATIM YERLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON İÇİN GENEL KURALLAR TSE 6914-İş Yerleri -Gıda Maddeleri İmal Eden Hazırlayan, Depolayan ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi TSE 6933: İş Yerleri-Hızlı Yemek Servisi Yapan Yerler-Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer iş olarak kabul edilecek işler; yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde, tek sözleşme kapsamında tamamlanmış malzemeli yemek hazırlama ve dağıtım  (servis) hizmetleridir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01930747