AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüze Bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Deniz Ambulanslarının İhtiyacı İçin 2024 Yılı Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1601764

 

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ - FATİH / İSTANBUL FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 02126383000 - 02125180712
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Müdürlüğümüze Bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Deniz Ambulanslarının İhtiyacı İçin 2024 Yılı Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze Bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Deniz Ambulanslarının İhtiyacı İçin 2024 Yılı Akaryakıt Alımı (MOTORİN: 100.000 Litre)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Teslimat denizden Deniz Tankeri ile (barge) veya karayolundan Kara Tankeri ile yapılabilir olmalıdır. 2. Deniz Tankeri veya sabit pompa ile yakıt ikmali yapılacaksa; Tuzla veya Pendik veya Kartal veya Küçükyalı veya Bostancı veya Yenikapı veya Haliç veya Kabataş’tan yüklenici firmanın pompasından veya deniz tankerinden (barge) yapılacaktır. Deniz tankerinin yakıt ikmali ihtiyacı olduğunda yüklenici en az 3 saat önceden idareye durum hakkında bilgi verecektir. Deniz tankerinin arızalandığı durumlarda anında idare bilgilendirilecek ve idare bildirim anında yakıt planlamasını yapacaktır. İdarenin bildirimini takip eden en çok 6 saat ( altı ) içinde kara tankeri ile Küçükyalı veya Pendik veya Kartal’ da yapacaktır. 3. Kara tankeri ile yakıt ikmali ile yapılacaksa; ikmal İdarenin bildirimini takip eden en çok 6 ( altı ) saat içinde kara tankeri ile Küçükyalı veya Pendik veya Kartal’ da yapılacaktır. 4. İdare ikmal talebini hafta sonu dahil 08.00 – 16.00 saatleri içinde yapacaktır. Öngörülemeyen durumlarda ( afet, vaka yoğunluğu vs ) idare mesai sonrasına gerçekleşebilecek ikmalleri en geç saat 16.00 ya kadar bildirecek, Bildirimi takiben yüklenici eğer 24 saat hizmet sunmuyorsa mesai sonrası ikmal için en az bir adet nöbetçi personel bulunduracaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarih ile 31.12.2024 tarihleri arasında peyderpey yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-) İsteklinin dağıtıcı olması halinde; Petrol Piyasası Kanunu'na göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen işin bitim tarihine kadar geçerli akaryakıt dağıtım yetkisine sahip dağıtıcı lisansını, 
2-) İsteklinin Bayi olması halinde;
a) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesini;
b) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından Bayilik yapma üzerine verilmiş ve işin bitim tarihine kadar geçerli İstasyonlu Bayilik Belgesini;
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesini; istekliler yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın no ILN01964341