İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2007/75 Esas

KARAR NO : 2012/521

Davacı MURAT AKPULAT aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın dava şartı yokluğu nedeniyle HMK 115/2 maddesi gereğince usulden reddine,

2-Peşin alınan harcın mahsubuyla bakiye 8,05 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, tebliğden itibaren 15 gün içinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesine temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. 18/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01988325