İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTANEMİZ GENEL İHTİYACI 89 KALEM KIRTASİYE VE MUHTELİF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/36372

 

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi : Cerrahpaşa Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124596450 - 2125292220
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ GENEL İHTİYACI 89 KALEM KIRTASİYE VE MUHTELİF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 89 KALEM KIRTASİYE VE MUHTELİF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ayniyat Tüketim Depo
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler, ilgili deponun yazılı siparişi ( FAKS, elden ile) doğrultusunda pey der pey olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 10 (On) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Bu sözleşme kapsamında çekilecek sipariş maksimum 6'dır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- C BLOK-6. KAT İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler, teknik şartnamede belirtilen ve teklif kapsamında sunulması gereken belgeleri (TSE ve/veya ISO) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan etmek ve evrak istenildiği takdirde idareye sunmak zorundadır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için,  Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi  ve bu belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi, idarenin talebi halinde sunulması gerekmektedir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge Adı Açıklama
24. Kalem: Hasta Bilekliği Rulo Model Kilitli Tip - Fiziksel Özellikler 11. madde: Üretici firma ISO Belgesine haiz olmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Etmek ve Evrak İstenildiği Takdirde İdareye Sunmak Zorundadır.
55. Kalem: Personel ve Ziyaretçi Kartı: Fiziksel Özellikler 11. Madde: Kartlar ISO 14443 standardı ile uyumlu olmalıdır. Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Etmek ve Evrak İstenildiği Takdirde İdareye Sunmak Zorundadır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın no ILN01978574