İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

  

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

Müdürlüğümüze Bağlı Avrupa ve Anadolu Yakasındaki Sağlık Tesislerinde Yer Alan Kiralama Yapılacak İçecek-Yiyecek Otomat Alanları ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif usulü ile 3 (üç) kısım halinde, kısım bazında yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 14/02/2024 Çarşamba günü saat 10:00’da kadar istenilen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

1- İdarenin:

 1. Adresi: Peykhane Sokak No:8 Çemberlitaş- Fatih /İSTANBUL
 2. Telefon: 0212 638 30 00 - Faks numarası: 0212 518 07 12
 3. Elektronik posta adresi: ism34satinalma@gmail.com
 4. Elektronik tebligat adresi :ist.satinalma@saglik.gov.tr 

İhale Konusu işin:

 1. Niteliği türü ve miktarı: Müdürlüğümüze Bağlı Avrupa ve Anadolu Yakasındaki Sağlık Tesislerinde Yer Alan Kiralama Yapılacak İçecek-Yiyecek Otomat Alanları ihalesi işi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan kira şartnamesi ve kira sözleşme tasarısından ulaşılabilir.
 2. Yapılacağı yer: Müdürlüğümüze Bağlı Avrupa ve Anadolu Yakasındaki Muhtelif Sağlık Tesisleri
 3. İşin süresi: 3 (üç) yıl

2- İhalenin:

Yapılacağı yer: Peykhane Sokak No:8 Çemberlitaş- Fatih/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

Tarihi ve saati: 14/02/2024 saat: 10.00

3- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

 1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 2. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini, noter tasdikli imza beyannamesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya noter onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini, Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirten belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim belgesi ile birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
 4. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler.

(Geçici Teminat miktarı aşağıda belirtilen tablolardaki tutarlardan az olamaz.)
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Tedavüldeki Türk parası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Teminatların teslim yeri:

Bankalar ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait Türkiye Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 000 009 IBAN nolu hesabına yatırılması zorunludur. Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmekte olup, işin adı belirtilecektir.

 1. İhale dosyası satın alındığına dair İhale dosyası idare adına Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler-Satınalım ve İhale İşlemleri Birimi’nden 1.500,00 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu dilekçeye eklenecektir. İhale dosyası istekli veya yetkili vekillerine verilir.
 2. İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir
 3. İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunun olmadığını gösterir
 4. Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devletin Sırlarına karşılık suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair ilk ilan tarihinde sonra alınmış Adli sicil kaydı belgesi.
 5. Hisseleri Hazineye ait şirketlerin ihaleye katılması halinde iş deneyim belgesi sunması zorunlu değildir. Özel sektör mensubu istekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, bu ihalede teklif verdiği kısım/kısımların Taşınmaz tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) Toplamının % 50'sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.

İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;

 1. Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını,
 2. Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
 3. İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise; Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.  Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri, İçecek- yiyecek otomat alanı işletmeciliği sayılacaktır.
 4. İstekli firmanın ya da ana firmanın konusunda uzman ve markalaşmış olması (Marka Tescil Belgesini sunması gerekmektedir)
 5. Firmanın ürün tedarik ettiği üreticiye ait belgelerin bulunması veya sattığı ürünleri kendi markasıyla ürettirdiğini belgelemesi gerekmektedir.
 6. Kira şartnamesinin ve kira sözleşme tasarısının her sayfası paraflanacak, son sayfaları imzalanacaktır.

İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır. 

1. KISIM: MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI AVRUPA YAKASINDAKİ MUHTELİF SAĞLIK TESİSLERİNDE YER ALAN KİRALAMA YAPILACAK İÇECEK-YİYECEK OTOMAT ALANLARI

Sıra No

Sağlık Tesisi Adı

Ticari Alan

M2

İhalesine

Çıkılacak

Kiralama Süresi

Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli)

1

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

25 m2

3 (üç) yıl

467.596,10 TL

2

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

14 m2

3 (üç) yıl

353.279,67 TL

3

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH’a bağlı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

2 m2

3 (üç) yıl

143.756,37 TL

4

Haseki EAH Sultangazi Yerleşkesi

İçecek Yiyecek Otomat

6 m2

3 (üç) yıl

435.965,14 TL

5

Silivri Devlet Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

6 m2

3 (üç) yıl

503.856,48 TL

6

Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Binası

İçecek Yiyecek Otomat

4 m2

3 (üç) yıl

335.904,32 TL

7

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Gaziosmanpaşa Aliya İzzet Begoviç Semt Polikliniği

İçecek Yiyecek Otomat

2 m2

3 (üç) yıl

344.476,76 TL

8

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

2 m2

3 (üç) yıl

69.001,00 TL

9

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

2 m2

3 (üç) yıl

51.136,19 TL

10

Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

2 m2

3 (üç) yıl

47.538,48 TL

 

Toplam

 

 

 

2.752.510,52 TL

 

Alınacak Geçici Teminat Bedeli %30

 

 

 

825.753,16 TL

2. KISIM: MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSİNDE YER ALAN KİRALAMA YAPILACAK İÇECEK-YİYECEK OTOMAT ALANLARI

Sıra No

Sağlık Tesisi Adı

Ticari Alan

M2

İhalesine

Çıkılacak

Kiralama Süresi

Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli)

1

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi

İçecek Yiyecek Otomat

60 m2

3 (üç) yıl

1.403.746,69 TL

 

Toplam

 

 

 

1.403.746,69 TL

 

Alınacak Geçici Teminat Bedeli %30

 

 

 

421.124,01 TL

3. KISIM: MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ANADOLU YAKASINDAKİ MUHTELİF SAĞLIK TESİSLERİNDE YER ALAN KİRALAMA YAPILACAK İÇECEK-YİYECEK OTOMAT ALANLARI

Sıra No

Sağlık Tesisi Adı

Ticari Alan

M2

İhalesine Çıkılacak

Kiralama Süresi

Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli)

1

Şehit Prof. Dr. İlhank Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum

Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

4 m2

3 (üç) yıl

76.664,69 TL

2

Şehit Prof. Dr. İlhank Varank Eğitim ve Araştırma

Hastanesine bağlı Çekmeköy Ek Hizmet Binası

İçecek Yiyecek Otomat

6 m2

3 (üç) yıl

90.543,00 TL

3

Üsküdar Devlet Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

10 m2

3 (üç) yıl

143.746,29 TL

4

Marmara Üniversitesi Pendik EAH Prof. Dr. Asaf

Ataseven Ek Hizmet Binası

İçecek Yiyecek Otomat

7 m2

3 (üç) yıl

229.448,94 TL

5

Haydarpaşa Numune EAH

İçecek Yiyecek Otomat

8 m2

3 (üç) yıl

316.992,27 TL

6

Haydarpaşa Numune EAH Validebağ Ek Hizmet Binası

İçecek Yiyecek Otomat

4 m2

3 (üç) yıl

158.496,18 TL

7

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma

Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

2 m2

3 (üç) yıl

92.309,55 TL

8

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

4 m2

3 (üç) yıl

81.099,74 TL

9

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

İçecek Yiyecek Otomat

2 m2

3 (üç) yıl

57.498,04 TL

 

Toplam

 

 

 

1.246.798,70 TL

 

Alınacak Geçici Teminat Bedeli %30

 

 

 

374.039,61 TL

#ilangovtr Basın no ILN01976657