İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE ALAN KİRALAMA İHALE İLANI
MADDE 1- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER: 
1.1-Aşağıdaki Tablo'da taşınmaz bilgileri belirtilen alanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle kiralanacaktır. İhaleler; 26.02.2024 Pazartesi günü, aşağıdaki Tablo'da belirtilen saatte ve muhammen bedel üzerinden, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İSTANBUL adresinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır. 
Tablo  
SIRA NO TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NO / PARSEL NO İŞİN ADI / SÜRESİ /
 ALAN TOPLAMI (m²)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ  ÜÇ YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ  
1 -Büyükçekmece  -226/4  - Bay-Bayan Kuaför Alanı Kiralama İşi
 - 3 (üç) yıl süreli.
 - Toplam 61,48 m² alan.
4.860,
00 ₺
162.000,
00 ₺
54.000,
00 ₺
4.500,
00 ₺
26.02.
2024
09.30  
2  -Avcılar
 -Büyükçekmece
 -Fatih
 -Sarıyer
 -Sultangazi
 -Şişli

 -0/22772
 -226/4
 -2116/182
 -2/6
 -2692/2
 -9739/34
 
 - Kantin Alanları Kiralama İşi
 - 3 (üç) yıl süreli.
 - Toplam 2.363 m² alan.
280.800,
00 ₺
9.360.
000,00 ₺
3.120.
000,00 ₺
260.
000,00 ₺
26.02.2024 10.00  
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
2.1- İhalenin yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar/İSTANBUL 
2.2- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak  ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
2.2.1- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: İÜC İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi, Avcılar / İSTANBUL  
2.2.2- İdarenin adresi :  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü,  Avcılar Yerleşkesi Avcılar / İSTANBUL 
2.2.3- İdarenin telefon ve faks numarası : 2124040740 - 2124040701 
2.2.4- İdarenin elektronik posta adresi : imid@iuc.edu.tr 
2.3- İhale dokümanının satış bedeli: 300,00 (Üçyüz) TL dir. 
2.4- İstekliler, ihale dokümanının 300,00 (Üçyüz) TL satış bedelini, İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Daire Bşk., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa İstanbul Şubesi TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04 IBAN numaralı hesabına yatıracaklardır. 
MADDE 3- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE ŞARTLAR 
3.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,  
3.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,  
3.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,  
3.2- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
3.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
3.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
3.3- Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26'ncı maddesindeki; 
3.3.1- Tedavüldeki Türk Parası ise; isteklinin vergi kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğu belirtilerek, 469 096 98 23 vergi kimlik numaralı İ.Ü.C. Strateji Geliştirme Daire Bşk., Türkiye Halk Bankası A.Ş. Cerrahpaşa İstanbul Şubesi TR97 0001 2001 5300 0004 0000 04 IBAN numaralı hesabına yapılan ödemenin banka dekontu, 
3.3.2- Diğer şartlarda ise belirtilen değerli kâğıtları teklif zarfı içerisinde; 
3.4- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu, 
3.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz, 
3.6- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların veya ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge, 
3.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belge, 
3.8- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’den ya da SGK’nin internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi", 
3.9-Satın alınan İhale sözleşme tasarısı ve şartnamenin istekli tarafından her sayfası imzalanarak ve imzalanan kira sözleşme tasarısı ve şartname, 
3.10- Kantin Alanları Kiralama işi için isteklinin, ihale ilan tarihi itibariyle, Türkiye genelinde en az 1’i devlet üniversitesinde olmak üzere en az 3 devlet veya vakıf üniversitesinde kantin / kafeterya işletmeciliği hizmeti verdiğine dair kira sözleşmesi örneğini veya isteklinin, kafeterya işletmeciliği yapan bir franchising ağı var ise bu ağa dâhil en az 25 şubesinin bulunduğunu gösterir belge, 
3.11- Kantin Alanları Kiralama işi için eğer isteklinin kendisinin veya iştiraki olan tüzel kişiliğinin kafeterya işletmeciliği yapan bir franchising ağı var ise bu ağa dâhil en az 25 şubesi var ise, kendisinin veya iştiraki olan tüzel kişiliğinin franchise hizmet ağı olduğuna ve ihale sonrasında sorumlulukları isteklide kalmak üzere idarenin iznini almak koşulu ile alt yükleniciye kullanım hakkını devredeceğine veya kendi çalıştıracağına dair beyan belgesi, 
3.12-Kantin Alanları Kiralama işi için isteklinin, ihale ilan tarihi itibariyle, Türkiye geneli devlet veya vakıf üniversitelerinde, en az 150 m²’lik alanda kantin/ kafeterya yapımına ait plan, proje, imal ve inşaasını gerçekleştirdiğini ve işletmeciliğini sürdürdüğüne ilişkin belge, 
3.13-Kantin Alanları Kiralama işi için isteklinin, ISO 22000-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001-Kalite Yönetim Sistemine ait güncel standart belgeleri, 
3.14-Kuaför Alanı Kiralama işi için istekli, Bay-Bayan Kuaför Salonu işletmeciliği alanında kendi veya yanında çalıştıracağı personele ait en az birer bay ve bayan kuaför (berberlik) ustalık belgesi veya kalfalık belgesi, 
teklif zarfı içerisinde idareye teslim edilecektir.  
MADDE 4- DİĞER ŞARTLAR 
4.1- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
4.2- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 
4.3- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir. 
4.4- İstekli, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür." veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.  
4.5-İş ortaklığı veya ortak girişim olarak ihalelere katılım sağlanamaz, teklif verilemez.
İLAN OLUNUR. 

#ilangovtr Basın no ILN01984526