KEDİ KUMU, HAZIR KURU MAMA VE KONSERVE MAMA ALINMASI İŞİ

KEDİ KUMU, HAZIR KURU MAMA VE KONSERVE MAMA ALINMASI İŞİ
SİLİVRİ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kedi kumu, Hazır Kuru Mama ve Konserve Mama Alınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1143470

 

1-İdarenin
a) Adı : SİLİVRİ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124442047 - 2127288290
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kedi kumu, Hazır Kuru Mama ve Konserve Mama Alınması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplamda 9 Kalem olmak üzere; 6 Kısımda 27.500 Kg Kuru Mama, 2 Kısımda 150 Koli Konserve Mama, 1 Kısımda 5000 Lt Kedi Kumu Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Silivri Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren idarenin siparişine müteakip, Yetişkin Köpek Kuru Maması (I. Kısım), Tedavi Sürecindeki Köpeklere Yönelik Köpek Kuru Maması (II. Kısım), Yavru Köpek Kuru Maması (III. Kısım), Yetişkin Kedi Kuru Maması (IV. Kısım), Kısırlaşmış Kedilere Yönelik Kedi Kuru Maması (V. Kısım) Yavru Kedi Kuru Maması (VI. Kısım) Konserve Kedi maması(VII. Kısım)Konserve Köpek Maması (VIII. Kısım) Kedi kumu (IX. Kısım) 01.01.2024 tarihinde teslime hazır hale getirip idarenin bildirdiği (uygun gördüğü) yere depolama alanının uygunluk durumuna göre peyderpey teslim edecektir. Malların tamamı 31.12.2024 tarihine kadar alınmış olacaktır. İdare mevcut depolama ve istifleme şartlarını yerine getirmesine rağmen, 12 aylık raf ömrü boyunca konservelerin ve diğer kuru mamaların bozulması, acılaşması, mantar, küf, bakteri, vb. ile hava alması ve/veya bombe yapması durumunda yüklenici teslim ettiği ve muayene ve kabul işlemleri tamamlanan konserve mamaları değiştireceğini garanti ettiğine dair idareye onaylı belge sunmalıdır. Aksi takdirde gerekli yasal işlemler idare tarafından yapılır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Alipaşa Mahallesi Ek Hizmet Binası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
Yem İşletme Onay Belgesi Teknik Şartnamenin 6.1 maddesinin I.Kısım,II Kısım,III.Kısım,IV.Kısım,V.Kısım,VI.Kısım, VII.Kısım, ve VIII. Kısımlarının (a) bentleri gereğince teklif edilecek olan ürünlerin üretici firmasına ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış olan Yem İşletme Onay Belgesi
Analiz Raporu Teknik Şartnamenin 6.1 maddesinin (b) bentleri gereğince I.Kısım, II.Kısım, III.Kısım, IV.Kısım, V.Kısım, VI.Kısım ürünlerde teklif edilecek olan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı?na bağlı laboratuvarda yaptırılmış (kimyasal, mikrobiyolojik ve toksikolojik değerleri kapsayacak şekilde) analiz raporu
Analiz Raporu Teknik Şartnamenin 6.1 maddesinin (b) bentleri gereğince VII.Kısım ve VIII. Kısım ürünlerde ise (kimyasal değerleri kapsayacak şekilde) analiz raporu

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan Hazır Kuru Mama, Konserve Mama (ayrı ayrı veya birlikte) işlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın no ILN01913282