PİLİÇ ETİ SATIN ALINACAKTIR

 

PİLİÇ ETİ SATIN ALINACAKTIR

SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


4 Kalem Piliç Eti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/548035

1-İdarenin

a)Adı : SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi : Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 43 34427 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL

c)Telefon ve faks numarası : 2123721000 - 2122493343

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

4 Kalem Piliç Eti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Piliç But Kalçalı 4.100 Kg., Piliç Göğüs 4.200 Kg., Piliç Baget 4.000 Kg., Piliç Açılmış Kemiksiz Derisiz But 3.500 Kg. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM, Şişli SGM ve Zeytinburnu SGM mutfakları (iş artışı yapılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere).

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.07.2024 tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadar belirlenecek programa göre İl Müdürlüğü, Bağcılar SGM, Esenyurt SGM, Fatih SGM, Maltepe SGM, Şişli SGM ve Zeytinburnu SGM mutfaklarına (mutfak açılması durumunda idarece gerekli görülen merkezlere) soğuk hava tertibatlı (frigofrik) araçlarla getirilerek teslim yapılacaktır. Teslim edilecek ürünler en geç saat 10:00'a kadar idareye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2024


3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati   : 30 05.2024 - 10:30

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-: SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu tekliflerin açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

- İstekliler, teklif ettikleri ürüne ait İşletme Kayıt Belgesini veya İşletme Onay Belgesini e-teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir.

- İstekliler, Helal Gıda Sertifikasını e-teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak her türlü piliç ve/veya dana eti alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02027510