T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

 

T.C. 
KÜÇÜKÇEKMECE
1. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı: E.21125124-2022/18-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 28/01/2022 tarih ve 2022/18 Esas, 2022/125 Karar sayılı dosyasında MÜŞTEKİMAYADA İBRAHİM ABDALLA hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Hırsızlık suçundan mahkememizin 28/01/2022 tarih ve 2022/18 Esas, 2022/125 Kararsayılı dosyasında SSÇ TÜLAY SEYMANER hakkında 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası verilmiş olup, dosyada bulunan İbrahim ve Maria oğlu, 1981 doğumlu Sudan vatandaşı MÜŞTEKİ MAYADA İBRAHİM ABDALLA'nın dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine gerekçeli kararın tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf dilekçesinin tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre Müştekinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02021006