T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

 

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
1. ÇOCUK MAHKEMESİ

18.04.2024

Sayı : E.21125124-2021/80-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 01/12/2023 tarih ve 2021/80 Esas, 2023/433 Karar sayılı dosyasında SSÇ HAYDAR İBRAHİM hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçundan mahkememizin 01/12/2023 tarih ve 2021/80 Esas, 2023/433 Karar sayılı dosyasında SSÇ HAYDAR İBRAHİM hakkında neticeden 1 Yıl 8 Ay hapis ve 60 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu hapis cezasının ise 3 Yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, dosyada bulunan Mahmut ve Hatice oğlu, 02/10/1997 doğumlu, HAYDAR İBRAHİM'in dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine gerekçeli karar, C.Savcısının itiraz dilekçesinin ve katılan İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün itiraz dilekçesinin tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen SSÇ'nin tüm aramalara rağmen bulunamadığı vetebliğ yapılamadığı anlaşıldığından;
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre SSÇ HAYDAR İBRAHİM'in bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihindenitibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02021579