TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEME ALIMI

 

TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEME ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-İSTANBUL TOPÇULAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/509001

 

1-İdarenin

a) Adı

:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-İSTANBUL TOPÇULAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Yeni Doğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:167 Topçular BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 616 98 12 - 212 417 42 68

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TEMİZLİK VE KIRTASİYE MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

86 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 1.Kat Stok Birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İlgili deponun yazılı talebi/Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb. ile) doğrultusunda malzemeler belirtilen miktarlar 7 (yedi) gün içerisinde ilgili depolara raf teslimi yapılacaktır. Tüm malzemeler için sözleşme süresi içinde tek seferde veya peyder pey sipariş geçilebilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.Yüklenici firma uhdesinde kalan malzemeleri merkezimiz ilgili deposuna (iç depo)kadar teslim etmek zorundadır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ


4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

yerli malı

Tüm Kısımlar için

Teklif eden istekliler teklif mektubu eki cetvelde yeryve Yerli Malı ibaresini mutlaka birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir. Bu listede yer almayan, İsteklilerce teklif edilen yerli malı ürünler için fiyat avantajı uygulanmayacaktır. İsteklilerce sunulan yerli ayınlanan "Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi Ürünleri Listesi’nden teklif ettikleri yerli malı ürünün ait olduğu branş kodunu li malı ürünler için "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklar. İstekliler; Kamu ihale kurumu tarafından

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Katalog

İhale Bazında

Numune değerlendirilmesi ihale sonrasında idarenin belirteceği tarihte ve ekonomik olarak avantajlı görülen firmalardan istenilecektir. Numune inceleme sırasında test, kontrol ve muayenelerde kullanılacak tüm malzemeler ücretsiz olarak verilecektir. Numune talebinin istekliye tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde istekli tarafından numune idareye sunulur. Numuneler, her kalem için ayrı ayrı paketlenmiş, paketlerin üzerinde İhale Sıra No, İhale Listesindeki Adı, Firma Adı belirtecektir.

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02020064