TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 Yılı 1 Tıbbi Sarf Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1374970

 

1-İdarenin
a) Adı : BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Baltalimanı Mh. Baltalimanı Hisar Cd.No:56 34470 Baltalimanı SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123237075 - 2123237089
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı 1 Tıbbi Sarf Malzeme
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 Yılı 1.Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 14 kalem tıbbi sarf malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Birimler
ç) Süresi/teslim tarihi : 1-Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün Sağlık Tesisinin yazılı talepleri doğrultusunda firmalardan sözleşme süresince ihtiyaca binaen peyder pey olacak şekilde sipariş talep edilecektir. Yüklenici sağlık tesislerine sipariş yöntemini ve bildirim numarası veya mail adresini yazılı bildirecektir. 2-Ürünlerinin teslimatları, ilgili depo sorumluları aksini talep etmediği sürece mesai başlama saatinden 1 saat sonra ve mesai bitiminden 2 saat öncesine kadar teslim alınır. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında teslimat kabul edilmeyecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey teslim etmelidir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2023 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Merkezi Satış Yetki Belgesi 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin;
İstekli firmaların (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri,
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünler İçin;
1- İstekli firmaların (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri,
2- Teklif edilen ürünlerin (TİTUBB/UBB)/ÜTS) sistemine ait kayıt belgeleri.
3-UBB/ÜTS kaydı zorunluluğu bulunan ürünlere teklif verecek firmalar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından verilen ''Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi'' 
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında, aday veya isteklilerin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ye kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya italatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS kaydı aranacaktır.Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik şartnameye madde madde cevaplar ve/veya uygunluk beyanları Yeterlilik Bilgileri tablosunda ibraz edilecektir.
Teklifler açıldıktan sonra ekonomik açıdan en avantajlı firmadan başlayarak teklif kalemlerine ait birer kutu/adet numune istenilecek olup, istekli belirtilen sürede numuneyi idareye teslim edecektir.
İdarece istenildiği takdirde katolog/fotoğraf ibraz edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01942281