TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

 

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
 1-Belediyemize ait  taşınmazın satış  ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun  45.  Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 05.03.2024 Salı günü Saat  14:00'da  Açık Teklif  Usulü  ile  yapılacaktır.
 S.No.  Pafta  Ada Parsel  Mahalle  Y.Ölçümü  Hisse  Adresi  İmar Durumu  Kullanım Durumu  Tahmini
Bedel
 G.teminat İhale
Tarihi
İhale
Saati
 İhale
Usulü
1 …… 6020 2 İçmeler 218.00m² Tam İçmeler   Mahallesi  Ankara Caddesi Konut İşgalli  1,962,
000.00₺
58,860.00₺ 05.03.2024 14:00 Açık Teklif
2-488  Sayılı  Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69)  damga vergisi  tahsil edilecektir.
3-Şartnameler Belediyemiz Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ karşılığında satın alınabilir. 
4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahısların;       
a) Şartname dosyası ve makbuzu a)Şartname osyası ve akbuzu       
b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret b)Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi       
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar) c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)       
d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu d)Geçici teminat makbuzu veya mektubu 
e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi  e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Hazırlamaları Gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde  hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01985779