Tele tokatçıların son yöntemi

Tele tokatçıların son yöntemi

Tele-dolandırıcılar, artık farklı yöntemlerle kurbanlarını ağlarına düşürüyor. Kullandıkları son yöntem, dolandıracakları kişinin en yakınındakilerinin sesleri

08 Haziran 2014, Pazar 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Te­le to­kat­çı­lar, İz­mi­r’­de ya­şa­yan emek­li Dok­tor A.S’­yi (48) il­ginç bir yön­tem­le kan­dır­dı. A.S’nin İs­tan­bu­l’­da öğ­ret­men­lik ya­pan eşi Y.S’­ye po­lis ro­lün­de ula­şan do­lan­dı­rı­cı­lar, he­sa­bı­nın te­rör ör­gü­tü eli­ne geç­ti­ği­ni söy­le­di. Ka­dın­dan tüm bi­ri­kim­le­ri­ni ted­bir amaç­lı ve­re­cek­le­ri he­sa­ba ya­tır­ma­la­rı­nı is­te­di.

SE­Sİ­Nİ KAY­DET­Tİ­LER

Ar­dın­dan Y.S’­yi ik­na edip ‘Po­lis ne is­ti­yor­sa yap, yok­sa ce­za­evi­ne gi­re­ce­ği­z’ de­dirt­ti. Ko­nuş­ma­yı ka­yıt al­tı­na alan do­lan­dı­rı­cı­lar pla­nın ikin­ci aşa­ma­sın­da A.S’­yi ara­dı. A.S. ilk ön­ce do­lan­dı­rı­cı­la­ra inan­ma­sa da eşi­nin se­si­ni te­le­fon­da du­yun­da oyu­na gel­di. A.S, do­lan­dı­rı­cı­la­rın is­te­di­ği 60 bin TL’­yi par­ka bı­rak­tı. Bugün Gazetesi'nden Cem Kartal'ın haberine göre ge­çen za­man­da ara­yan ol­ma­yın­ca eşiy­le bir­lik­te do­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı an­la­yan A.S, jan­dar­ma­ya gi­dip şi­kâ­yet­çi ol­du.

"KAN­MA­MAK MÜM­KÜN DE­ĞİL"

A.S, “Ka­rı­mın se­si­ni du­ya­na ka­dar inan­ma­dım ama ka­rım da ko­nu­şun­ca apar to­par de­dik­le­ri­ni yap­tım. Bun­lar ka­dar pro­fes­yo­ne­li­ni gör­me­dim. On­la­ra inan­ma­mak kan­ma­mak müm­kün de­ği­l” di­ye ko­nuş­tu.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rize'de karantina kuralını ihlal eden 118 kişi yurda yerleştirildi