SurelerAdiyat suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Adiyat suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamı

Adiyat suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Adiyat suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamı

Paylaş
Adiyat suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Adiyat suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamı

Kuran’da 100’üncü sure olarak bilinen Adiyat suresi, ismini birinci ayette geçen ‘adiyat’ kelimesinden almaktadır. Sure 11 ayetten oluşur. Surenin Mekki mi yoksa Medeni mi olduğu konusunda itilaf söz konusudur.

Sure genelde ahireti inkar konusunu ele alır. Ahlaki bakımdan ve insanlık bakımından ahireti inkar insanın seviyesini düşürür. Kalpteki gizli amellerle birlikte zahiri ameller de ahirette karşımıza çıkarır. Arabistan’daki kabile savaşları, soygunlar ve ahlaksızlıklar bunun en önemli göstergesidir. Kan ve gözyaşı hadsiz bir şekilde akmakta, haksız kazanç en üst seviyeye ulaşmıştı. Ahirete inancın körelmesi, insanlığın en aşağılık noktaya gelmesine neden olmaktaydı.

Haberin Devamı

 Adiyat Suresinin Türkçe Okunuşu

 1- Vel adiyati dabha

 2- Fel muuriyaati gadha

 3- Fel muğiraati subhaa

 4- Feeserna bihi nak’aa

 5- Fevesetnebihi cem’aa

 6- İnnel insaane lirabbihi lekenüüd

 7- Ve innehu alaa zalike leşehid.

 8- Ve inne hu lihubbilhayri le şediid.

 9- Efele yağlemu ize buğsire ma fil gubuur.

 10- Ve hussile maa fissudur.

 11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin lehabiir.

 Türkçe okunuşu:

 1- Soluk soluğa(nefes nefese) koşanlara (atlara) andolsun,

 2- Ateş saçanlara (tıknaklarıyla),

 3- Sabah vakti(fecr vakti) baskın yapanlara,

 4- Derken, orada tozu dumana katanlara,

 5- Bununla yani bir (düşman) topluluğun ortasına kadar dalanlara,

 6- Hiç şüphe yokki insan, rabbine karşı nankörlük eder,

 7- Ve gerçek ki buna (insanın) kendisi şahidlik eder.

Haberin Devamı

 8- Muhakkak ki o mal sevgisi nedeniyle (bencil ve cimri tutumu nedeniyle) çok katıdır (katı kalplidir).

 9- Yine de bilmeyecek mi (fehm etmeyecek mi)) Kabirde olanların deşilip dışarı atıldığı (çıkarıldığı).

 10- Göğüste olanların derlenip/devşirildiği zaman.

 11- Hip şüphesiz (şüphe yok ki), o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.

  ADİYAT SURESİ TESFİRİ, MEALİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

1 ile 6’ıncı ayetlerin tefsirinde insanoğlunun nankörlüğü ele alınmaktadır. At solumasının yanı sıra koşarken çıkardığı kıvılcımlar, toz kopararak bir yere hücum edilmesi, karşı müdafaanın arasına girmek, atla ilgili yemin edilen şeyler arasında yer alır. Burada mücahit atlarından bahsedilmemektedir. Mücahitlerin nankörlük yapması veya mal hırsı ile kabilelere saldırması düşünülemez. Bu nedenle bazı müfessirlerin yaptığı tefsir bu bağlamda yanlıştır.

Buradaki yemin insanın ‘nankörlük etmesi’ sebebiyle edilmiştir. Allah-u Teala’ya nankörlükten bahsedildiği için mücahitlerin atlarından bahsedilmesi düşünülemez. Mal ve mülk sevgisinin yanı sıra dünya sevgisine düşkünlükten bahsedilmektedir.

Mal sevgisi ve mülk sevgisine düşen insanın nankör olduğu vurgulandığından burada Arabistan’da baskın yapan kabilelerden bahsedilmektedir. Arabistan’da gece demek ‘baskın’ demektir. Kabile savaşları, mal hırsızlığı, kadın ve çocukların kaçırılması gibi nedenlerle Araplar baskın yapardı. Allah-u Teala’nın verdiği nimetlere karşılık insanoğlu bu nimetleri kötüye kullanarak cevap veriyordu.

Haberin Devamı

 7’inci ayette ise, kafirlerin nankörlüğünden bahsediyor. Onlar Allah-u Teala’nın varlığını bile inkar ederken, nimetin şükrünü eda etmesi beklenemez.

 8’inci ayette ise, mal sevgisinden dolayı insanın katılaştığından bahseder. Cimriliğin insanın vicdani özelliğini körelttiğinden bahseder.

9’uncu ayette ise, ahirette diriltileceğimizi ifade ediyor. İnsan ne şekilde ölürse ölsün mutlaka insan şeklinde tas tamam dirilecektir.

10’uncu ayette, kalplerde olan niyetin ahirette ortaya çıkacağı bildirilmektedir. Allah-u teala amellerin yanı sıra kalplerdeki niyeti de sorgulayacaktır. Kalpteki niyet önemlidir ve Allah-u Teala nazarında niyet önemlidir.

11’inci ayette ise Rabbimizin her şeyden haberdar olduğu, kimin cezaya müstahak olduğunu kimin mükafatı hak ettiğini en iyi bilendir. Rabbimiz kalpleri en iyi bilendir ve amelleri en iyi şekilde tartandır.

Haberin Devamı