SurelerFatır Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Fatır Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Fatır Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Fatır Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Paylaş
Fatır Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Fatır Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Fatır Suresi, sıklıkla araştırılan surelerden biridir. Özellikle kullanım anlamı açısından da önem teşkil eden sureler arasındadır. Bu bakımdan Fatır Suresi okunuşunu öğrenebilir ve tefsiri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Fatır Suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Fatır Suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamını detaylarıyla derledik.

Fatır Suresi, Mekke devrinin ortalarında indirilmiştir. Fatır Suresi 35. suredir.

Haberin Devamı

FATIR SURESİ TEFSİRİ, MEALİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

Bütün övgüleri yeri ve gökleri yaratan, kanatlı meleklerin emirlerini yerine getirdiği Allah'a yapılmasının gerekliliği anlatılmaktadır. Eğer Allah insanlar için bir kapı açarsa o kapıya ulaşmayı engelleyebilecek kimse olamaz. Ondan başka bu rahmeti gönderebilecek olan kimse yoktur. Allah'ın size verdiği nimetleri düşünen.

Allah dışında size nimet verecek biri var mıdır? Ondan başka ilah yoktur. Resulüm! Eğer sizi yalanlıyorlarsa üzülmeyin! Senden önce Peygamberi de yalanlamışlardı. Bütün işler neticede Allah'a varır.

Allah'ın varlığı gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi yanıltmasın. O çok hilekar aynı zamanda da şeytandır.

Allah rüzgarları gönderir ve aynı zamanda bulutları da hareket ettirir. Kim izzet ve şeref istiyorsa bütünüyle her şey gibi onlar da Allah'a aittir. Güzel tüm sözler Allah'a gider.

Haberin Devamı

FATIR SURESİ OKUNUŞU (TÜRKÇE VE ARAPÇA)

 • Elhamdü lillahi fatıris semavati velardı caılil melaiketi resulenuli ecnihatim mesnave sulase veruba yezıdü filhalkı mayeşa innellahe alakulli şeyinkadir.
 • Ma yeftehıllahu linnasimir rahmetin fela mümsike leha vema yumsik fela mursile lehu mimbadih ve huvel azızul hakım.
 • Ya eyyuhen nasuzkuru nimetellahi aleykum helmim halıkın ğayrullahi yerzukulum minessemai velardla ilahe illa huve enna tufekun. Veiy yukezzıbuke fekad kuzibet rusulum min kablik ve ilellahi turceul umur.
 • Ya eyyuhen nasu inne vadellahi hakkun fela teğarrunnekumul hayatud dunya vela yeğurrannekum billahil ğarur. İnneş şeytane lekum aduvun fettehuzuhu aduva innema yedu hızbehuli yekunumin ashabiseıyr.
 • Ellezine keferulehum azabun şedid vellezine amenuve amilussalahati lehum mağfiratuv vecrun kebır. Efemen zuytyıne lehu sulu amelıhı ferahu hasenefe innellahe yudıllumey yeşau veyehdı mey yeşau fela tezheb nefsuke aleyhım hasetat innellahe alımum bima yasneun.
 • Vallahullezı erseler riyaha fe tusıru sehabenfe suknahu ila beledum meyyıtınfe ahyeyna bıhıl erdabade mevtiha kezaliken nuşur.
 • Menkane yurıdul ızzetefe lillahil ızzetu cemıa ileyhı yasadul kelımut tayyıbuvel amelus salihu yerfeuh vellezıne yemkurunes seyyiatı lehum azabın şedıd vemekru ulaıke huve yebur.
 • Vallahu halekakum minturabin summemin nutfetin summe cealekum ezvacavema yahmılu min unsa vela tedau illa bi ılmıh vema tahmıulu min unsala tedau illabi ılmıh vema yuammeru min muammeriv vela yunkasu min umurıhı illa fıkıtabi inne zalike alellahi yesir.
 • Vema yestevil bahrani haza azbun füratun saiğun şerabuhu ve haza milhun ücacve minkullin tekulune lahmen tariyyev ve testahricune hılyeten telbesuneha ve teral fulke fıhı mevarıha li tebteğu min fadlihı ve leallekum teşkurun.
 • Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehar filleyli ve sehhareş şemse vel kamera kulluy tecrli ecelim müsemma zalikumullahu rabbukum lehul mülk vellzine tedunemin dunıhı ma yemlıkune minkıtmır.
 • Ya eyyuhen nası entumul fükaraü ilellah vallahu huvel ğanıyyul hamıd. İy yeşe yuzhıbkjum ve yetı bi halkın cedid.
 • Vema zalike alellahi bi aziz. Vela teziru vaziratuv vizra unra vein tedu muskaletün ila hımlıha la yuhmel minu şeyüv velev kane za kurba innema tunzirullezıne yahşevne rabbehum bilğaybı ve ekamus salah vemen tezekka fe innema yetezekka li nefsih ve ilellahil mesıyr. Vema yesteil ama vel besıyr.
 • Velez sulümatü velen nur. Velez zıllü velel harur. Vema yestevil ahyau velel emvat innellahe yusmiu mey yeşa vema ente bi musmiim men fil kubur. İn ente illa nezır.